enel
Τηλέφωνο: +30 22410 99115

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ “ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ”

Πατώντας με τον κέρσορα πάνω σε τίτλο μαθήματος μπορείτε να δείτε μια σύντομη περιγραφή του:

ΠΥ1: Παιδαγωγικο Υλικο για Βιωματικη Μεθοδο Διδασκαλιας

Το μάθημα επικεντρώνεται στη δημιουργία παιδαγωγικού υλικού και στην εξοικείωση με τη βιωματική μέθοδο διδασκαλίας κυρίως μέσω τεχνικών του δράματος στην εκπαίδευση αλλά και μέσα από ολοκληρωμένες πρακτικές εφαρμογές του θεάτρου (π.χ. δρώμενα, εκπαιδευτικό δράμα, θεατρο-παιδαγωγικά προγράμματα κ.τ.λ.). Στα πλαίσια της βιωματικής προσέγγισης της νέας γνώσης, έμφαση δίνεται στη κατανόηση των δυνατοτήτων των θεατρικών τεχνικών ως εργαλείου μάθησης για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της σχολικής ύλης. Κατά συνέπεια μεταξύ των στόχων του μαθήματος είναι να εισάγει τους/τις φοιτητές/τριες στο θέατρο ως παιδαγωγική και καλλιτεχνική διαδικασία, αλλά και ως διδακτική μέθοδο, να φέρει τους φοιτητές/τριες σε επαφή με τη θεωρία και τη πράξη της παιδαγωγικής και διδακτικής του θεάτρου και να δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να αναπτύξουν σενάρια και να εφαρμόσουν θεατροπαιδαγωγικές μεθόδους και τεχνικές στη καθημερινή διδακτική πρακτική.

ΠΥ2: Τεχνολογικο Εκπαιδευτικό Υλικο

Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές/τριες ασχολούνται με τα βασικά στοιχεία των πολυμεσικών εφαρμογών (κείμενο, εικόνα, ήχος, βίντεο κ.λπ.) καθώς και με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών. Παράλληλα δίνεται έμφαση στο θέμα των ηλεκτρονικών βιβλίων και των διαδικτυακών εφαρμογών web2.0. Επιπλέον στο μάθημα γίνεται εξοικείωση με την παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου στο διαδίκτυο καθώς και τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων για την αξιοποίηση του ψηφιακού περιεχομένου στην μάθηση. Τέλος στο πλαίσιο του μαθήματος γίνεται μια πρώτη γνωριμία, με τις κατηγορίες εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ, και με το σώμα των ερευνητικών εργασιών που αφορούν την εκπαιδευτική αξιοποίηση των τεχνολογικών εφαρμογών στην εκπαίδευση. Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστούν ικανοί οι φοιτητές/τριες: να σχεδιάζουν και να υλοποιούν απλές εφαρμογές, να αξιολογούν έτοιμες εφαρμογές ΤΠΕ και να ενσωματώνουν στην διδασκαλία ΤΠΕ για την καλύτερη επίτευξη των εκπαιδευτικών σκοπών.

ΠΥ3: Εκπαιδευτικο Υλικο στα Μαθηματικα

Το συγκεκριμένο μάθημα επιδιώκει τη διερεύνηση του ρόλου και της θέσης των εκπαιδευτικών υλικών στη διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών, καθώς και την επισήμανση της ανάγκης ύπαρξης σχεδιασμού για την ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αναζητούνται και κατηγοριοποιούνται οι διαφορετικοί τύποι εκπαιδευτικών υλικών και άλλων διδακτικών μέσων για τα μαθηματικά, καθορίζονται τα χαρακτηριστικά τους, οι δυνατότητες και τα όρια χρήσης τους για τη διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών, μελετώνται και αναλύονται αποτελέσματα ερευνών για τη θέση και τον ρόλο τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, παρουσιάζονται σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις για τη μάθηση με τη διαμεσολάβηση εκπαιδευτικών υλικών και συσχετίζονται με τις παραδοσιακές και εξετάζονται οι αρχές σχεδιασμού/επιλογής, διαχείρισης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών υλικών για τα μαθηματικά με βάση τις οποίες επιλέγονται/σχεδιάζονται, αναπτύσσονται και αξιολογούνται εκπαιδευτικά υλικά για τα μαθηματικά. Η διδακτική αξιοποίηση των εκπαιδευτικών υλικών βασίζεται στη διερευνητική προσέγγιση και πραγματοποιείται μέσα από μαθηματικές καταστάσεις προβληματισμού οι οποίες δύναται να καλλιεργούν ποικίλες ικανότητες και δεξιότητες απαραίτητες για τον μελλοντικό πολίτη.

ΠΥ4: Παιδαγωγικο Υλικο και Τεχνη

Το μάθημα αφορά στο σχεδιασμό παιδαγωγικού υλικού μέσω της Τέχνης. Στα πλαίσια του μαθήματος διερευνάται η σχέση της Τέχνης με την Εκπαίδευση, καθώς και το πώς η Τέχνη μπορεί να αποτελέσει μορφή άτυπης μάθησης και να εμπλουτίσει την επίσημη εκπαιδευτική διαδικασία τόσο εντός της σχολικής τάξης όσο και εκτός αυτής, σε εξωσχολικά περιβάλλοντα μάθησης και σε χώρους πολιτισμικής αναφοράς. Εξετάζεται η σύνδεση της Τέχνης και του Μουσείου με το Σχολείο και την εκπαιδευτική κοινότητα, εισάγονται οι έννοιες της μουσειοπαιδαγωγικής, της πολιτιστικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης μέσω της Τέχνης, και διερευνώνται οι τρόποι με τους οποίους η Τέχνη (αρχαία έως και σύγχρονη) μπορεί να αποτελέσει παιδαγωγικό υλικό και εναλλακτική μορφή επικοινωνίας στις σχολικές τάξεις. Γίνεται εισαγωγή στη μεθοδολογία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού με επίκεντρο την Τέχνη, μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων παιδαγωγικών θεωριών, επιτόπιων επισκέψεων και ασκήσεων σε μουσεία της Ρόδου (Νεστορίδειος Πινακοθήκη και Αρχαιολογικό Μουσείο) και παραδειγμάτων παιδαγωγικού υλικού από μουσεία της Ελλάδας (π.χ. φέρνοντας και αξιοποιώντας στο μάθημα μουσειοσκευές του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης) και από παγκοσμίου φήμης μουσεία τέχνης του εξωτερικού (π.χ. MOMA, Philadelphia Museum of Art, National Gallery of Art Washington, TATE Modern London, κ.λπ.). Με βάση όλα τα παραπάνω, οι φοιτητές προβαίνουν στην εφαρμογή των μεθόδων και των θεωριών που διδάχθηκαν, για τον σχεδιασμό παιδαγωγικού υλικού με άξονα την Τέχνη, με συγκεκριμένη θεματολογία, για συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, προς εφαρμογή στη σχολική τάξη ή σε χώρο/ους πολιτισμικής αναφοράς.

ΠΥ5: Παιδαγωγικο Υλικο στη Γλωσσα

Το γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγικό υλικό στη Γλώσσα» έχει ως στόχο την παρουσίαση και ανάλυση στους μεταπτυχιακούς φοιτητές των δυνατοτήτων που υπάρχουν για την κατασκευή συμβατικού, οπτικού και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού (φωτογραφίες, αντικείμενα, ξυλάκια, κάρτες, παιχνίδια, σώματα κειμένων, διαδίκτυο) για το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες αλλά και του τρόπου αξιοποίησης του υλικού αυτού στη διδασκαλία της γλώσσας. Αρχικά, παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας (επικοινωνιακή προσέγγιση, κειμενοκεντρικός, καλλιέργεια πρακτικών κοινωνικού γραμματόσημου) και η ένταξη του εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο αυτό. Εν συνεχεία, δίνεται πλήθος παραδειγμάτων αξιοποίησης του παιδαγωγικού υλικού στις διάφορες μορφές του στο μάθημα της γλώσσας ως μέσου αντικατάστασης, συμπλήρωσης ή τροποποίησης του υπάρχοντος στο εγχειρίδιο εκπαιδευτικού υλικού. Τέλος, οι φοιτητές ασκούνται στην κατασκευή και τη χρήση του υλικού. Στο πλαίσιο του μαθήματος, επίσης, οι φοιτητές εμπλέκονται στην ανάλυση και συζήτηση θεμάτων, όπως η αυθεντικότητα του παιδαγωγικού υλικού, ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων, η διαφοροποίηση του υλικού ανά εκπαιδευτική βαθμίδα, η ιστορική εξέλιξη του εκπαιδευτικού υλικού στο γλωσσικό μάθημα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Λ.Δημοκρατίας 1
Τ.Κ. 85132, Ρόδος

+30 22410 99115
Rhodes_PMS_Book@aegean.gr

This site is registered on wpml.org as a development site.